Сіздің жасыңыз/Ваш возраст
Сіздің жынысыңыз/Ваш пол
Ваше образование
Сізді төменде көрсетілген аспектілер бойынша Нұр-Сұлтан қаласында тұрудың қанағаттану дәрежесін белгілегенін сұраймыз
Просим Вас определить степень удовлетворенности нижеперечисленными аспектами проживания в городе Нур-Султане

Қоршаған ортаның құрылымдық элементтерінің сапасы мен санын (жасыл аймақар, саябақтар және т.б.):
Качеством и количеством структурных элементов окружающей среды (зеленые зоны, парки и т.д.): 

Қалалық қоршаған ортаның сапасын (көшелердің, қоғамдық орындардың жағдайы, ғимараттардың сырты мен тазалығы):

Качеством городской окружающей среды (состояние улиц, общественных мест, вид и чистота зданий):
Туризмның ұйымдастыру деңгейі:

Уровнем организации туризма:
Қалдықтардың жинастыру және өңдеу ұйымдастыру деңгейі:

Уровнем организации сбора, переработки отходов:
Судың сапасын қоса алғанда, сумен жабдықтаудың қолжетімділік деңгейі мен сапасы:

Уровнем доступности и качества водоснабжения, включая качество воды:
Қаланың аумағындағы канализация мен су тарту деңгейі (нөсер канализациясы, су деңгейінің көтерілуі және т.б.):

Уровнем канализации и водоотведения на территории города (ливневая канализация, подтопление и т.д.):
Қала көшелерінің жарықтылық деңгейі:

Уровнем освещенности городских улиц:
Қалалық ғимараттарда жаңартылатын энергия көздерін (күн, жел және т.б.) пайдалану деңгейі:

Уровнем использования возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой и т.п.) в городских зданиях:
Тұрғын үй жағдайлары, тұрғын үйдердің қолжетімділігі, тұрғын үйдердің бағалары:

Жилищными условиями, доступностью жилья, ценами на жилье:
Әлеуметтік және медикалық қызмет көрсету деңгейі:

Уровнем социального и медицинского обслуживания:
Мәдени, рекреациялық қызмет көрсету, бос уақытты ұйымдастыру мүмкіншіліктер деңгейі:

Уровнем культурного, рекреационного обслуживания, возможности организации досуга:
Білім мекемелерінің қолжетімділік деңгейі:

Уровнем доступности образовательных учреждений:
Қоғамдық көліктің жұмыс деңгейі:

Уровнем работы общественного транспорта:
Спорттық орындардың қолжетімділік деңгейі (стадиондар, спорт алаңшалары):

Уровнем доступности спортивных мест (стадионы, спортивные площадки):
Веложолдар мен жаяужолдардың даму дәрежесі (қолжетімділік, қауіпсіздік):

Уровнем развития велодорожек и пешеходных зон (доступность, безопасность):
Көліктерді қоюға арналған орындардың қолжетімділік деңгейі:

Уровнем доступности парковочных мест для автомобилей:
Жол торабы мен жол қозғалысы даму дәрежесі:

Уровнем развития дорожной сети, дорожного движения:
Жергілікті жоспарлау мен шешімдер қабылдау үдерістерінде қатысу мүмкіншіліктер:

Возможностями участия в процессах местного планирования и принятия решений:
Жеке қауіпсіздік деңгейі:

Уровнем личной безопасности: